Hacı İlbey

(Rumeli Fatihlerinden olup Sırp sındığı bozgununun kahramanı)

    Asıl ismi bilinmemekte olup kaynaklarda Hacı İlbey olarak geçmektedir. Karesi beyliğinin önemli ve nüfuzlu beylerindendir. Karesi Beyliğinin Osmanoğulları’na ilhakından sonra Rumeli fetihlerinden önemli görevler üstlenmiş bir akıncı beyidir. Karesi Beyliğinin Osmanlı’ya ilhakından sonra Orhan Gazi’nin Oğlu Karesi Beyi Şehzade Süleyman Paşa’yı Rumeli’ye geçmeye teşvik ettiği gibi Gelibolu ve Trakya’nın fetihlerinde de önemli roller üstlenmiştir. Fethettiği Konurhisar’ı kendine üs yapan Hacı İlbey Dimetoka, Hayrabolu ve Çorlu’nun üzerine sürekli akınlar düzenledi. Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa’nın vefatından sonra Bizans’la antlaşma yapması sonucu başlayan gevşeme Lala Şahin Paşa, Evrenos Gazi, Hacı İlbey tarafından akınlarla önlendi. Sultan Murad Hüdavendigar’ın emriyle Edirne’yi Lala Şahin Paşa ve Evrenos Gazi’yle sıkıştırmaya aldıktan kısa bir süre sonra Edirne Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Kroniklerinde geçen Sırp Sındığı (Sırpların mağlup edildiği yer) (1364) baskınında Macar Kralı I. Layoş’un kumandasındaki Haçlı kuvvetlerini 8.000-10.000 kişiden oluşan bir akıncı birliğiyle gece baskınında Meriç nehrine döktü. Akıncı Beyi Hacı İlbey Rumeli Fatihlerinden olup Lillah Uğruna harp etmiştir. Cenab-ı Hak Ebediyen razı olsun inşallah…

 

Dipnot: DİA, İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı tarihi 1. cilt, Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi.

Bir Cevap Yazın